Växtodling

På Henttalas marker odlas brödsäd, fodersäd samt hö. Över en tredjedel av den odlade arealen besår av hö-vallar och betesmarker. Vallen hålls i växelbruk i 3-4 års tid. Allt foder för djuren odlas på gården. Dessutom tas halmen tillvara och används som strö i stall och ladugård.

Djurgödseln är betydelsefull för åkrarnas näringsbalans. Gödseln förbättrar också strukturen i jorden så att näringsämnena lättare upptas av växterna. Boskapen som är ute på bete ca 5 månader i året gödslar samtidigt själv sin betesmark. Vinterns gödselförråd förs på våren ut på sädesåkern innan sådden.

På ackord utförs tröskning  och torkning av säd.

Redan år 2001 gjordes av Nylands Landsbygdscentral en landskaps- och naturvårdsplan för gården. En del av gårdens marker är så kallade vårdbiotoper.  Vårdbiotoperna är naturtyper som har uppkommit genom det traditionella jordbruket. Till naturtyperna hör bland annat ängar, fält, hagmarker och skogsbeten. Genom långvarig betesgång eller slåtter har en unik, mångsidig och värdefull artrikedom uppstått hos vårdbiotoperna. Där påträffas såväl sällsynta växt- som organismarter. Kulturlandskapen är en viktig del av vår levande historia och innefattar även kulturhistoriska värden.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi